SPÓŁKA LIMITED FAQ

1. Co to jest limited company?
Najbliższym polskim odpowiednikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to jedna z najpopularniejszych form własności biznesu, posiadająca osobowość prawną odrębną od właścicieli. Udziałowcy spółki nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania, czyli nie narażają osobistego majątku.
2. Co jest potrzebne do założenia firmy Ltd.?
– Nazwa firmy
– Adres firmy
– Dane i adres zamieszkania dyrektora
– Liczba i dane udziałowców firmy
3. Kto może zostać dyrektorem firmy Ltd.?
Dyrektorem może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:
– nie jest zdyskwalifikowana ze sprawowania funkcji dyrektora.
– ukończyła 16 lat
– nie posiada nierozliczonych długów
4. Jakie są zalety prowadzenia firmy Ltd.?
– ograniczona odpowiedzialność, która chroni osobisty majątek udziałowców, w przypadku gdy firma napotka na trudności finansowe. Jest to główna zaleta firmy Ltd.
– firma Ltd. budzi zaufanie wśród dostawców i klientów.
– Własność może być łatwo ustalona poprzez podział akcji. Akcje mogą służyć do generowania kapitału.
5. Kto może założyć firmę Ltd.?
Dowolna osoba fizyczna dowolnej narodowości może zarejestrować firmę Ltd., pod warunkiem, że spełnione zostaną poniższe wymogi:
– osoba nie została uznana za dłużnika z nieuregulowanymi zobowiązaniami
– osoba nie została ograniczona przez wyrok sądowy
– osoba nie jest objęta ograniczeniami rządowymi
6. Jakiego rodzaju rejestr powinna prowadzić firma Ltd.
Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do sporządzenia pełnej listy dochodów, wydatków, zobowiązań płatniczych i aktywów. Pomogą one księgowemu podczas składania rocznych sprawozdań finansowych firmy.
7. Czy istnieje obowiązek zatrudnienia sekretarki?
Nie, od 6 kwietnia 2008 nie jest już to wymogiem. Zatrudnienie sekretarki należy do decyzji dyrektora firmy.
8. Jak wybrać nazwę dla firmy?
Nazwa nie może być już zarejestrowana. Nie może być uznana za obraźliwą, lub być powiązana z rządem lub władzami lokalnymi.
9. Co zrobić, jeśli firma zbankrutuje lub nie jest mi już potrzebna?
Po trzech miesiącach od zaprzestania działalności można zgłosić się do Domu Spółek (Companies House) oraz HMRC w celu usunięcia spółki z rejestru. W tym celu należy wypełnić formularz 652a.
10. Czy jestem odpowiedzialny za długi firmy?
Nie, właściciele firmy Ltd. nie są odpowiedzialni za jej długi. Właściciel ponosi odpowiedzialności, jedynie jeśli udzielił gwarancji osobistej lub prowadzi nieuczciwy handel.